Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin e-sklepu

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego https://www.alpha-team.pl jest Alpha Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu pod numerem KRS 0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail alpha_team@wp.pl

2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail alpha_team@wp.pl

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego https://alpha-team.com.pl/, zwanego dalej sklepem.

4. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby strony, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności na stronie (np.: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku, każdy kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług strony.

5. Użytkownicy, przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

7. Alpha Team Sp. z o.o., nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

 

§ 2 Definicje

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

- Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

- Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Operator Płatności – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS 0000274399, NIP 7792308495.

- Produkt elektroniczny – e-book (dokument elektroniczny pdf.).

- E-book – należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np.: książka).

- Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

- Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.

- Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.alpha-team.pl/e-book.

- Sklep – sklep dostępny pod adresem  https://alpha-team.com.pl/ .

- Sprzedawca – Alpha Team Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław, KRS 0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236.

 

§ 3 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego, wystarczające są:

- dostęp do Internetu,

- standardowy system operacyjny,

- standardowa przeglądarka internetowa,

- posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

- dostęp do Internetu,

- standardowy system operacyjny,

- standardowa przeglądarka internetowa,

- standardowa przeglądarka plików pdf (np. Adobe Reader),

- posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

6.Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

7. Produkty elektroniczne mogą być zakupione tylko przez osoby będące Rezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające polskie konto bankowe.

8. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto.

 

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Procedura zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisana jest szczegółowo w § 6 Regulaminu.

2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej znajdujących się na stronie kontaktowej: https://alpha-team.pl/kontakt. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Z chwilą przekazania przez Sprzedawcę treści cyfrowej w postaci produktu elektronicznego Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej i nie przenoszalnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z zakupionych przez Kupującego treści cyfrowych w następującym zakresie:

- utrwalenia i zwielokrotnienia treści cyfrowej do własnego użytku,

- wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing).

4. Licencja jest nie przenoszalna. Kupujący nie może przenieść prawa do korzystania z zakupionej treści cyfrowej na inną osobę. Kupujący nie ma również prawa udzielania dalszych upoważnień do korzystania z zakupionej treści cyfrowej (czyli sublicencji). Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej treści cyfrowej, jej fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

5. Licencja na korzystanie z zakupionej przez Kupującego treści cyfrowej udzielona zostaje Kupującemu na czas nieokreślony. Sprzedawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o ile Kupujący nie naruszy warunków licencji wskazanych w ust. 2 – 4 powyżej.

§ 6 Zawieranie umowy

1. Kupujący może dokonać zakupu produktu elektronicznego poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony https://alpha-team.pl/e-book.

2.W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

- dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”,

- z widoku koszyka, kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”,

- wypełnić dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail,

- zaakceptować ogólne warunki użytkowania i politykę prywatności – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

- wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorcy również firmę i numer NIP,

- wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za produkty elektroniczne jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

- zaakceptować warunki świadczenia usług – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

- kliknąć w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.Po kliknięciu w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

3.Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Zamówienie podlega realizacji nie później niż w ciągu 48h od dokonania płatności.

 

§ 7 Dostawa produktu elektronicznego

1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia zakupionego produktu elektronicznego.

2. Zakupiony produkt elektroniczny wysyłany jest tylko raz na adres mailowy podany w Zamówieniu. W przypadku literówki w podanym adresie mailowym należy wysłać wiadomość z numerem zamówienia i danymi kupującego na adres alpha_team@wp.pl.

3. W przypadku nieotrzymania po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności produktu elektronicznego należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej znajdujących się na stronie kontaktowej: https://alpha-team.pl/kontakt

4. Kupując produkt elektroniczny, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowej w postaci produktu elektronicznego poprzez dostarczenie mu jej przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy o dostarczenie produktu elektronicznego, Kupujący traci prawo do odstąpienia od tej umowy zawartej z Sprzedawcą.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku produktów elektronicznych, które zostały Konsumentowi już dostarczone, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje dane, przedmiot reklamacji, jak i roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4.W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5.Kupujący proszony jest o zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej znajdujących się na stronie kontaktowej: https://alpha-team.pl/kontakt.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą maila.

7.Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.)  odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 § 10 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://alpha-team.pl/info.

 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

- korzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej polubowne.uokik.gov.pl.

4.Konsument może również skorzystać z platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12 Sposoby płatności online

1. Sklep honoruje następujące sposoby płatności kartami płatniczymi oraz płatności elektroniczne: przelewy tradycyjne, przelewy online (szybkie płatności), płatności BLIK.

2. W przypadku płatności kartami płatniczymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Mastercard, Maestro.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

4. Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje nie później niż w ciągu 48 h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca   2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej.

 § 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny dla Kupujących w każdym czasie, bezpłatnie na Stronie w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Stronę ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.

4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05. 2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Metadane pliku:

wielkość pliku: 40,7 MB

rozszerzenie: pdf

ilość stron: 102

Z uwagi na ograniczenia niektórych konto pocztowych może się zdarzyć wysyłka pliku poprzez serwis https://wetransfer.com/. W takim przypadku na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie przesłany plik pdf. który należy pobrać w ciągu 7 dni od dnia wysyłki. Do odczytania treści niezbędna jest przeglądarka plików w formacie PDF.

 

Alpha Team Sp. z o.o.

Wrocław, maj 2021